<<
>>

Zariadenie sociálnych služieb Rosa je zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja, ktoré poskytuje všestrannú starostlivosť prijímateľom sociálnych služieb na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia a nepriaznivého zdravotného stavu.

Rehabilitačné stredisko poskytuje sociálnu rehabilitáciu a sociálne poradenstvo osobám vo veku 6 – 40 rokov života, s mentálnym postihnutím v kombinácii s telesným postihnutím, duševnými poruchami a poruchami správania. Služby sa poskytujú ambulantnou formou.

Domov sociálnych služieb poskytuje sociálne služby osobám vo veku 6 – 40 rokov života, s mentálnym postihnutím v kombinácii s telesným postihnutím, duševnými poruchami a poruchami správania. Služby sa poskytujú ambulantnou alebo pobytovou formou.

Špecializované zariadenie poskytuje sociálne služby deťom vo veku 6 -18 rokov života s diagnózou pervazívna vývojová porucha. Služby sa poskytujú ambulantnou formou.

 

Aktivity | Novinky

udialo sa u nás |
Celoplošné skríningové testovanie

Na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 30 zo 17. januára 2021 (ďalej len „uznesenie vlády“) k návrhu na prijatie opatrení na pokles ochorení COVID-19 na území SR, Vás chcem informovať o celoplošnom skríningovom testovaní. V zariadení sociálnych služieb ROSA bude prebiehať skríningové testovanie zamestnancov ZSS ROSA a všetkých poberateľov sociálnych služieb – DSS, RS a ŠZ. Tí, ktorí prekonali COVID-19 v rámci posledných 90 dní, nemusia absolvovať testovanie. ZSS ROSA bude testovať antigénovým testom a vystaví otestovanej osobe potvrdenie o vykonaní testovania. 

https://www.employment.gov.sk/sk/koronavirus-pracovna-socialna-oblast/socialne-sluzby/

 
>>> viac

udialo sa u nás |
Veľká vďaka Cambridge!

Uplynulý rok 2020 bol azda najnáročnejším rokom pre každého jedného z nás. V období, kedy sme si od svojich priateľov a známych museli držať odstup,  podarilo sa nám, naopak jedného nového priateľa získať. Ešte koncom minulého roku sme nadviazali spoluprácu s Cambridge International School v Bratislave, ktorá si v jeho závere pripravila pre našich klientov obrovské prekvapenie.

Koniec roka tradične patrí jednému z najkrajších a najočakávanejších sviatkov. Tieto Vianoce sa Cambridge zahral na Ježiška a rozhodol sa splniť najtajnejšie priania našich klientov. A veru mu to aj vyšlo! Zapojili sa všetci - žiaci, študenti, rodičia, ale aj učitelia, či zamestnanci školy. Každý jeden klient nášho zariadenia si našiel pod stromčekom to, čo si najviac prial. Obrovská radosť a šťastie sa len ťažko dajú opísať slovami.

Milí priatelia z CIS, aj touto cestou by sme sa Vám chceli poďakovať za neuveriteľnú dávku ľudskosti a veľkorysosti, ktorú ste aj napriek ťažkým časom prejavili a rovnako aj  za radosť, ktorú sme mohli spoločne vďaka Vám prežiť.

 

Takže ešte raz,  ĎAKUJEME Cambridge a čoskoro sa vidíme!!

 
>>> viac

udialo sa u nás |
Čarovné Vianoce

V mesiaci november bola  v rámci ZSS ROSA vyhlásená výtvarná súťaž na tému „Čarovné Vianoce“, ktorej cieľom bolo zachytiť tradície a vnímanie Vianoc očami prijímateľov sociálnej služby. Výtvarné práce boli zaujímavé a pestré.Do súťaže sa zapojilo 39 prijímateľov sociálnej služby. Každý účastník súťaže dostal sladkú odmenu.  Víťazi boli odmenení vecnými cenami.

Kategória A: 1. miesto: Andrej Hoffmann

                      2. miesto: Lukáš Vosátko

                      3. miesto: Ester Szabóová

 Kategória B: 1. miesto: Barbora Tóthová

                      2. miesto: Mária Baránková

                      3. miesto: Sára Madarászová

 
>>> viac

udialo sa u nás |
usmernenie k priebežnému testovaniu
>>> viac

udialo sa u nás |
usmernenie MPSVaR SR
>>> viac

udialo sa u nás |
Vládou určené výnimky z celoplošného testovania

Na základe uznesenia vlády SR z 28.10.2020, číslo 693, niektoré osoby s ŤZP nemusia mať test a nemusia byť v karanténe, ak ho nemajú.

Okrem iných, ide o osoby s ŤZP:

- osoba, ktorej bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie

- osoba dispenzarizovaná so závažnou poruchou autistického spektra 

Aj keď odporúčame, aby sa podľa možností, dal testovať každý prímaťeľ sociálnej služby (PSS), v prípade že PSS nebude otestovaný a spadá do vládou určených výnimiek, môže normálne aj naďalej poberať sociálnu službu. 

 
>>> viac

udialo sa u nás |
Zvýšenie kapacity Špecializovaného zariadenia

Od 1.9.2020 sme v našom zariadeí rozšírili kapacitu špecializovaného zariadenia pre deti s poruchou autistického spektra. K jeho rozšíreniu došlo podľa pôvodného plánu Bratislavského samosprávneho kraja, po roku jeho fungovania. Aktuálna kapacita bola teda zvýšená z pôvodných 8, na 16 miest. Sociálna služba je aj naďalej poskytovaná ambulantnou formou pre deti od 6 do 18 rokov. V rámci rozšírenia kapacaty došlo aj k rozšíreniu priestorov, v ktorých sa špecializované zariadenia nachádza. Pribudli k nemu ďalšie miestnosti, ktoré prešli kompletnou rekonštrukciou a boli na novo materiálovo vybavené, presne podľa špecifických potrieb našich klientov. 

 

 
>>> viac

udialo sa u nás |
uvoľňovania opatrení v sociálnych službách
>>> viac

udialo sa u nás |
opekačka

 Tento školský rok bol poznačený pandémiou koronavirusu COVID – 19, od 10. marca sa v škole nevyučovalo až do 22. júna . V danom čase prebiehalo vyučovanie online prostredníctvom e- mailovej korešpondencie a internetu v domovoch našich PSS.  Brány zariadenia sociálnych služieb sa otvorili pre prijímateľov sociálnych služieb 4. júna. Naši študenti po dňoch strávených v školských laviciach s osobitým vyučovacím procesom sa dopracovali k odovzdaniu vysvedčení 30. júna a to bol podnet k zorganizovaniu „opekačky“ pri tejto príležitosti.

Prvým krokom bola príprava dreva, ktoré sme ponachádzali v priestoroch areálu nášho zariadenia. Schopné drevo  sme popílili  a popresúvali ku krbu. Druhý deň sme si zadovážili suroviny na opekanie: klobásky, špekačky, slaninu, chleba, cibuľu a samozrejme aj pitný režim sme dodržali. Kečup a horčicu zasponzoroval Nick Lang (poslala jeho mama). Potom nastal deň „D“  založili sme oheň a chlapci si opekali na ražni v ohnisku podľa svojho výberu. Filipovi Raffajovi sa podarilo prepáliť ražeň a vzácne suroviny skončili v ohnisku. Užili sme si pekné a teplé popoludnie. Po konzumácii týchto dobrôt sme aj poupratovali a zanechali priestor v naprostom poriadku. 

 
>>> viac