<<
>>

Výchova mimo vyučovania

 

Úsek výchovy mimo vyučovania zabezpečuje komplexnú mimoškolskú činnosť žiakov špeciálnych škôl. Klienti sú zaradení do výchovných skupín, s prihliadnutím na ich vek a schopnosti. Prvoradou úlohou je pripraviť klientov na život po ukončení ich pobytu v našom zariadení. Podporujeme rozvoj sociálnych zručností, vedieme ich k primeranej osobnej zodpovednosti za kvalitu svojho života, k samostatnosti, k budúcemu profesionálnemu uplatneniu, ale aj k zmysluplnému tráveniu voľného času prostredníctvom krúžkovej činnosti a intenzívnej terapeutickej činnosti.

 

Neoddeliteľnou súčasťou výchovnej činnosti je príprava na vyučovanie pod vedením vychovávateľov.

 

Súčasťou výchovy mimo vyučovania je logopédia, liečebná pedagogika, arteterapia, muzikoterapia a animoterapia.