<<
>>

Preventívne programy

V ZSS ROSA venujeme pozornosť aj prevencii sociálno-patologických javov (ako napr. prevencia drogových závislostí, šikanovania, zvýšenej agresivity, sexuálne prenosných chorôb a pod.). Zameriavame sa na primárnu prevenciu formou rôznych prednášok a interaktívnych besied s odborníkmi, aktívneho pôsobenia psychológov a bohatou ponukou voľnočasových aktivít.

Ciele primárnej prevencie:
- podieľať sa na formovaní osobnosti klientov a ich slobodného rozhodnutia pre život bez drogy
- hľadaním pozitívnych vlastností posilňovať sebavedomie klientov, ich sebadôveru a pomáhať im pri utváraní správnych postojov k zdraviu a životným hodnotám
- viesť klientov k tomu, aby žili v súlade so svojim presvedčením
- dbať na vytvorenie zdravého životného prostredia a zvýšenú pozornosť venovať rozpoznaniu problému s návykovou drogou
- získať dôveru klientov a byť pre nich dobrým vzorom
- ponúknuť klientom priestor a vzbudiť u nich záujem o zmysluplné využívanie voľného času
- výchova k zodpovednosti za svoje zdravie, zdravý životný štýl a zníženie výskytu sociálno-patologických javov
- monitorovať zmeny v správaní klientov
- poskytnúť klientom a rodičom potrebné informácie o prevencii sociálno-patologických javov

Našimi aktivitami sa snažíme zamedzovať prejavom agresie, šikanovania, šíreniu drog a
tiež aj podporovať zdravý životný štýl.