<<
>>

PSYCHOLOGICKÉ SLUŽBY

Klient a rodičia klienta prichádzajú do kontaktu so psychológom počas celého pobytu v ZSS ROSA podľa individuálnych potrieb.

V rámci psychologických služieb ponúkame:

Individuálne a skupinové poradenstvo                                                                           

Pri osobnej potrebe riešenia problémov u klientov nastupuje poradenstvo, ktoré vedie k rozvoju osobnosti v rámci vývinových možností. Skupinové sedenia realizujeme s cieľom nadobúdania sociálnych zručností a eliminovania porúch správania.

Intervenciu                                                                                                             

Intervenciu poskytujeme v krízových situáciách a pri akútnych problémoch, kedy dochádza k narušeniu psychickej rovnováhy v dôsledku náhleho vyhrotenia situácie, dlhodobej kumulácie a situačného nárastu problémov.

Diagnostiku                                                                                                            

Diagnostiku realizujeme na posúdenie všeobecných rozumových schopností, dosiahnutej úrovne psychického vývinu, štruktúry osobnosti a profesionálnej orientácie.

Preventívne programy                                                                              

Uskutočňujeme prevenciu drogovej závislosti, šikanovania a iných sociálno-patologických javov. Venujeme sa hlbšiemu poznaniu a porozumeniu jednotlivých oblastí sexuality, partnerských vzťahov a ich dôsledkov na život človeka.

Adaptačné programy                                                                                            

Pomáhame novoprijatým klientom pri prekonávaní adaptačných problémov a začleňovaní sa do novej rovesníckej skupiny.

Odbornú pomoc rodičom a zamestnancom ZSS ROSA

Poskytujeme rodičom základné psychologické poznatky o danej problematike a pomáhame im upevňovať ich vzťah s dieťaťom. Vykonávame tiež konzultácie a poradenstvo pedagogickým, sociálnym a zdravotníckym zamestnancom pri riešení konkrétnej situácie klienta.

Kontakt: Mgr. Kristína Pilková

tel.: 0948 414 106