<<
>>

Arteterapia

Arteterapia využíva výtvarný prejav ako prostriedok práce s klientom. Hlavný dôraz sa kladie na samotný proces tvorby, jeho vnímanie a prežívanie, nie na výsledné dielo. V ZSS Rosa sa najviac uplatňuje produktívna skupinová práca. Arteterapeutickou diagnostikou sa zisťuje úroveň rozumových schopností, psychomotoriky a kreativity. Cieľom arteterapie u našich klientov je kompenzácia intelektových a pohybových deficitov. Arteterapia zvyšuje sebavedomie, sebaúctu, uvoľňuje napätie a rozvíja komunikačné schopnosti klientov.

 

Medzi najpoužívanejšie techniky patrí keramika, maľba, kresba, prstomaľba, muzikomaľba, spoločná kresba s terapeutom, spoločná skupinová kresba, textilné formy, práca s kameňom.