<<
>>

Zariadenie sociálnych služieb Rosa je zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja, ktoré poskytuje všestrannú starostlivosť prijímateľom sociálnych služieb na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia a nepriaznivého zdravotného stavu.

Rehabilitačné stredisko poskytuje sociálnu rehabilitáciu a sociálne poradenstvo osobám vo veku 6 – 40 rokov života, s mentálnym postihnutím v kombinácii s telesným postihnutím, duševnými poruchami a poruchami správania. Služby sa poskytujú ambulantnou formou.

Domov sociálnych služieb poskytuje sociálne služby osobám vo veku 6 – 40 rokov života, s mentálnym postihnutím v kombinácii s telesným postihnutím, duševnými poruchami a poruchami správania. Služby sa poskytujú ambulantnou alebo pobytovou formou.

Špecializované zariadenie poskytuje sociálne služby deťom vo veku 6 -18 rokov života s diagnózou pervazívna vývojová porucha. Služby sa poskytujú ambulantnou formou.

 

Aktivity | Novinky

udialo sa u nás | 9.11.2020
usmernenie MPSVaR SR
>>> viac

udialo sa u nás | 2.11.2020
Vládou určené výnimky z celoplošného testovania

Na základe uznesenia vlády SR z 28.10.2020, číslo 693, niektoré osoby s ŤZP nemusia mať test a nemusia byť v karanténe, ak ho nemajú.

Okrem iných, ide o osoby s ŤZP:

- osoba, ktorej bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie

- osoba dispenzarizovaná so závažnou poruchou autistického spektra 

Aj keď odporúčame, aby sa podľa možností, dal testovať každý prímaťeľ sociálnej služby (PSS), v prípade že PSS nebude otestovaný a spadá do vládou určených výnimiek, môže normálne aj naďalej poberať sociálnu službu. 

 
>>> viac

udialo sa u nás | 16.9.2020
Zvýšenie kapacity Špecializovaného zariadenia

Od 1.9.2020 sme v našom zariadeí rozšírili kapacitu špecializovaného zariadenia pre deti s poruchou autistického spektra. K jeho rozšíreniu došlo podľa pôvodného plánu Bratislavského samosprávneho kraja, po roku jeho fungovania. Aktuálna kapacita bola teda zvýšená z pôvodných 8, na 16 miest. Sociálna služba je aj naďalej poskytovaná ambulantnou formou pre deti od 6 do 18 rokov. V rámci rozšírenia kapacaty došlo aj k rozšíreniu priestorov, v ktorých sa špecializované zariadenia nachádza. Pribudli k nemu ďalšie miestnosti, ktoré prešli kompletnou rekonštrukciou a boli na novo materiálovo vybavené, presne podľa špecifických potrieb našich klientov. 

 

 
>>> viac

udialo sa u nás | 4.6.2020
uvoľňovania opatrení v sociálnych službách
>>> viac

udialo sa u nás | 30.7.2020
opekačka

 Tento školský rok bol poznačený pandémiou koronavirusu COVID – 19, od 10. marca sa v škole nevyučovalo až do 22. júna . V danom čase prebiehalo vyučovanie online prostredníctvom e- mailovej korešpondencie a internetu v domovoch našich PSS.  Brány zariadenia sociálnych služieb sa otvorili pre prijímateľov sociálnych služieb 4. júna. Naši študenti po dňoch strávených v školských laviciach s osobitým vyučovacím procesom sa dopracovali k odovzdaniu vysvedčení 30. júna a to bol podnet k zorganizovaniu „opekačky“ pri tejto príležitosti.

Prvým krokom bola príprava dreva, ktoré sme ponachádzali v priestoroch areálu nášho zariadenia. Schopné drevo  sme popílili  a popresúvali ku krbu. Druhý deň sme si zadovážili suroviny na opekanie: klobásky, špekačky, slaninu, chleba, cibuľu a samozrejme aj pitný režim sme dodržali. Kečup a horčicu zasponzoroval Nick Lang (poslala jeho mama). Potom nastal deň „D“  založili sme oheň a chlapci si opekali na ražni v ohnisku podľa svojho výberu. Filipovi Raffajovi sa podarilo prepáliť ražeň a vzácne suroviny skončili v ohnisku. Užili sme si pekné a teplé popoludnie. Po konzumácii týchto dobrôt sme aj poupratovali a zanechali priestor v naprostom poriadku. 

 
>>> viac

udialo sa u nás | 11.6.2020

Vážení rodičia/opatrovníci,

týmto Vám oznamujem, že dňom 29.5.2020 sa v našom zariadení rušia
karanténne miesta a po dôkladnej dezinfekcii sa opätovne budú
poskytovať sociálne služby pre celoročný a týždenný pobyt PSS od 1. 6.
2020
podľa nariadenie Vlády SR zo dňa 7. mája 2020.

 

 
>>> viac

udialo sa u nás | 13.3.2020
PRERUŠENIE PREVÁDZKY V ZSS ROSA

Krízový tím BSK pod vedením predsedu BSK rozhodol o prerušení prevádzky zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK, ktoré poskytujú ambulantnú formutýždennú pobytovú formu sociálnej služby  od 11.03.2020 do odvolania.

 

Prerušenie prevádzky je preventívnym opatrením z dôvodu zvýšeného výskytu prenosných respiračných ochorení a šírenia infekcie spôsobenej koronavírusom zaznamenaných v Bratislavskom kraji, za účelom ochrany osôb s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorým sa v týchto zariadeniach poskytuje sociálna služba.  

 

Sledujte webové sídlo ZSS ROSA www.domovrosa.sk , kde Vás budeme informovať o ďalšom postupe. Informácie môžete získať aj na telefónnom čísle  0903 242 048 - Pavol Orlovský

 
>>> viac

udialo sa u nás | 2.6.2020

"Milí klienti/prijímatelia sociálnych služieb, milí rodičia, príbuzní, priatelia, kolegovia. Situácia nám momentálne neumožňuje byť spolu tak, ako sme zvyknutí. Osobný kontakt je veľmi cenný, avšak v týchto časoch sa nám vynárajú alternatívne možnosti, ako byť spolu a prejsť si spoločne týmto obdobím. Chcem, aby ste vedeli, že na Vás myslím a že v tejto situácii nie ste, nie sme sami. Môžete ma kontaktovať priamo tu: https://www.facebook.com/Psychol%C3%B3g-Rosa-106551741007906/   , cez messenger, prípadne na mailovej adrese: gabarikova.veronika@gmail.com.

Pokiaľ vás niečo trápi, cítite sa smutní, nahnevaní, vystrašení, prekvapení, či preťažení, nemusíte v tom zostať sami. Smelo sa na mňa obrátte. Zároveň by som Vám na stránke https://www.facebook.com/Psychol%C3%B3g-Rosa-106551741007906/ rada sprístupnila užitočné tipy, rady, nápady a možno i vtipné momentky na odľahčenie, aby sa nám spolu ľahšie kráčalo týmto obdobím.

Vaša psychologička, Veronika Gabaríková"

 
>>> viac

udialo sa u nás | 6.3.2020
Karneval

25-február sa v zariadení niesol v duchu dobrej zábavy a nálady. Pre klientov zariadenia sa zorganizoval ako každý rok karneval. V rámci neho klienti predviedli aj svoje umenie a schopnosti čo sa týka tanečného, hudobného či divadelného vystúpenia. Nápaditosť, pestrosť a rôznorodosť masiek bola odmenená sladkým prezentom pre všetkých.

 
>>> viac