<<
>>

Sociálno-právne služby

 

Prijímanie do ZSS Rosa sa začína podaním „Žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ na vyššom územnom celku podľa miesta trvalého bydliska (bližšie informácie a tlačivá na webovej stránke príslušného VÚC).

Sociálni pracovníci ZSS Rosa vedú evidenciu žiadateľov, pripravujú a realizujú prijímanie klientov a zabezpečujú im komplexnú starostlivosť v rámci sociálno-právneho poradenstva a starostlivosti počas celého ich pobytu v ZSS Rosa, stanovujú výšku úhrady a vymáhajú pohľadávky. Spolupracujú  s rodinou klienta a inštitúciami verejnej a štátnej správy.

V našom zariadení s kapacitou 140 miest sa sociálne služby poskytujú v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z.  o  sociálnych  službách  a  o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách). 

V Rehabilitačnom stredisku - § 37 zákona  o  sociálnych  službách v závislosti od posudku vydaného BSK deťom a mladým dospelým od 6 do 40 rokov.  

 • ambulantnou (dennou) formou

V Domove sociálnych služieb - § 38 zákona  o sociálnych službách v závislosti od posudku vydaného BSK deťom a mladým dospelým od 6 do 40 rokova :

 • ambulantnou (dennou) formou
 • týždennou  (pobytovou) formou – od pondelka do piatku
 • celoročnou (pobytovou) formou

V Špecializovanom zariadení - § 39 zákona o  sociálnych  službách v závislosti od posudku vydaného BSK deťom s pervazívnou vývinovou poruchou od 6 do 18 rokov.

 • ambulantnou formou. 

 

V  Rehabilitačné stredisko

§ 37 - fyzická osoba vo veku 6 – 40 rokov života, s mentálnym postihnutím v kombinácii s telesným postihnutím, duševnými poruchami a poruchami správania s výnimkou fyzických osôb s ťažkým a hlbokým duševným postihnutím, chronickou formou psychotických porúch, pervazívnou vývinovou poruchou, úplnou slepotou a úplnou stratou sluchu, ak je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách.

V Rehabilitačnom stredisku sa  poskytuje sociálna rehabilitácia, sociálne poradenstvo, pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, stravovanie, upratovanie.

 

Domov sociálnych služieb

 

§ 38 - fyzická osoba vo veku 6 – 40 rokov života, s mentálnym postihnutím v kombinácii s telesným postihnutím, duševnými poruchami a poruchami správania s výnimkou fyzických osôb s ťažkým a hlbokým duševným postihnutím, chronickou formou psychotických porúch, pervazívnou vývinovou poruchou, úplnou slepotou a úplnou stratou sluchu, ak je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách.

V Domove sociálnych služieb sa poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, osobné vybavenie, zabezpečuje rozvoj pracovných činností,záujmová činnosť, utvárajú sa podmienky na úschovú vecí. V domove sociálnych služieb sa zabezpečuje aj ošetrovateľská starostlivosť, ak neposkytuje domov sociálnych služieb ošetrovateľskú starostlivosť podľa § 22 zákona o sociálnych službách.

 

Špecializované zariadenie

§ - 39 fyzická osoba s diagnózou pervazívna vývojová porucha vo veku od 6 do 18 rokov, ak je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách.

V Špecializovanom zariadení sa poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálne rehabilitácia, stravovanie, upratovanie, osobné vybavenie, zabezpečuje sa rozvoj pracovných zručnosti, záujmová činnosť, útvárajú sa podmienky na vzdelávanie a na úschovu cenných vecí. V Špecializovanom zariadení sa zabezpečuje aj ošetrovateľská starostlivosť, ak neposkytuje domov sociálnych služieb ošetrovateľskú starostlivosť podľa § 22 zákona o sociálnych službách.

 

Sociálno – právne služby vám radi poskytnú sociálne pracovníčky v oblasti:

 

Základné sociálne poradenstvo (odborné poradenstvo v oblasti sociálno-právnych služieb), pomoc a spoluprácu,   a to:

 • všeobecné základné sociálne poradenstvo v oblasti poskytovania sociálnych služieb,
 • záujemcom o sociálnu službu, prijímateľom sociálnej služby, ich rodinným príslušníkom (zákonným zástupcom, súdom ustaveným  opatrovníkom)  dôležité informácie a odborné rady týkajúce sa procesu prijímania záujemcu do zariadenia,
 • identifikovanie individuálnych potrieb občana so zohľadnením jeho prirodzených vzťahov, rodiny a komunity pri  riešení jeho sociálnej situácie,
 • v prípade potreby špecializovaného sociálneho poradenstva a pri riešení problémov presahujúcich kompetencie bazálneho sociálneho poradenstva je daný problém konzultovaný, resp. priamo riešený s odborníkmi z príslušnej oblasti,
 • pri získaní a vypĺňaní  tlačív potrebných k zabezpečeniu sociálnej služby,
 • usmernenie občana na odborné pracovisko k vybaveniu potrebných náležitostí v súvislosti so zabezpečením poskytovania sociálnej služby (pomoc s procesom vybavovania žiadostí,  poradenstvo pri podávaní žiadostí o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby),
 • v prípade potreby aj s rodinou prijímateľa sociálnej služby a inštitúciami verejnej a štátnej správy, príp. peňažných ústavov

 

Sociálne pracovníčky ďalej vykonávajú:

 • príjem a evidenciu žiadostí o poskytovanie sociálnej služby
 • manažment prijímania záujemcu o sociálnu službu do nášho zariadenia, v prípade potreby sprostredkovanie poskytovania sociálnej služby v inom zariadení
 • sociálnu agendu  a sociálny servis prijímateľov sociálnej služby v zariadení

 

Postup  pri vybavovaní sociálnej služby

 • v prípade záujmu občana o poskytovanie sociálnej služby podáva si na Úrade Bratislavského samosprávneho kraja „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“, ktorú podpisuje osoba, ktorá   má byť posudzovaná, resp. jej zákonný zástupca. K žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu žiadateľ prikladá príslušné kópie lekárskych nálezov, ktoré nemôžu byť staršie ako 6 mesiacov.
 • po podaní Žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu vydáva Úrad Bratislavského samosprávneho kraja „Posudok o odkázanosti na sociálnu službu”, ktorý je podkladom k vydaniu Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu  službu, v ktorom je uvedené, na akú sociálnu službu je občan odkázaný.
 • po nadobudnutí právoplatnosti Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu, fyzická osoba, ktorá má záujem  o  zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v našom zariadení, vyplní u sociálnej pracovníčky  „Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby“. 

 

Postup prijímania do zariadenia ZSS ROSA

Do zariadenia možno prijať záujemcu o  sociálnu službu na základe nižšie uvedených dokladov, ktoré prikladá k „Žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby“:

 • kópiu Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu s vyznačením právoplatnosti
 • kópiu Posudku o odkázanosti na sociálnu službu
 • potvrdenia o príjme,  fotokópie rozhodnutí o priznaní jednotlivých druhov dôchodkov, štátnych dávok, daňové priznanie
 • vyhlásenie o majetku fyzickej osoby
 • ak je záujemca o o sociálnu službu pozbavený spôsobilosti na právne úkony, prikladá  sa právoplatný rozsudok súdu
 • v prípade štúdia záujemcu o sociálnu službu potvrdenie o návšteve školy

Kompletnú  žiadosť schvaľuje prijímacia komisia, ktorej členovia sú zamestnanci zariadenia za účasti zástupcu BSK.

Ak zariadenie nemá aktuálne voľné miesto,  písomne upovedomí záujemcu, že v súčasnosti nedisponuje voľným miestom o požadovanom druhu a forme poskytovania sociálnej služby, pričom žiadosť záujemcu o sociálnu službu bude  evidovaná v evidencii doručených žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby.

 

Súvisiace dokumenty  so zabezpečením poskytovania sociálnej služby:

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu - občan adresuje na príslušný VÚC, podľa miesta trvalého bydliska,

Žiadosť o zabezpečenie poskytovanie sociálnej služby - občan adresuje do ZSS ROSA,

Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby obdržíte priamo u sociálnych pracovníčok.

 

Príslušné tlačivá a bližšie informácie v súvislosti so zabezpečním poskytovania sociálnej služby nájdete na stránke Úradu Bratislavského samosprávneho kraja  v sekcii sociálne služby : www.region–bsk.sk

V súvislosti s poskytovaním sociálnych služieb v ZSS ROSA dávame do pozornosti, že v areáli našej organizácie pôsobia aj špeciálne školy a zariadenia:

 • Spojená škola (Špeciálna základná škola a Praktická škola)
 • Centrum špeciálno – pedagogického poradenstva
 • Odborné učilište

 

Kontaktné údaje:

ZSS ROSA

Dúbravská cesta 1

845 29 Bratislava

www.domovrosa.sk

 

Sociálny pracovník pre DSS: Mgr. Silvia Zaťková

tel.: 02 5477 3440,  kl.147,                                           

Mobil: 0908 729 452

e-mail: silvia.zatkova@domovrosa.sk

 

Sociálny pracovník pre RS a ŠZ: zastupuje Mgr. Silvia Zaťková

Tel.: 02 5477 3440, kl.147

Mobil: -

e-mail: -

 

 

Poskytovanie intervenčnej služby prijímateľom sociálnej služby

 

Usmernenie

č. 1/2022

k postupu pri poskytovaní intervenčnej služby prijímateľom sociálnych služieb
v zariadeniach sociálnych služieb
v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja

 

 

I. Účel intervenčnej služby

 

Účelom intervenčnej služby (ďalej len „IS“) je zabezpečenie prijímateľovi sociálnej služby, ktorému sa poskytuje sociálnaslužba v zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „ZSS“) ambulantnou alebo týždennou formou, poskytovanie sociálnej služby v ZSS na dohodnutý čas v prípade, že osoba/osoby, ktoré mu poskytujú starostlivosť (ďalej len „osoba poskytujúca starostlivosť“) nemôže starostlivosť dočasne vykonávať z dôvodu:

 1. krízovej situácie,
 2. nevyhnutného odpočinku s cieľom udržania fyzického a duševného zdravia a prevencie ich zhoršenia.

Za krízovú situáciu za účelom poskytnutia IS sa považuje najmä: služobná cesta, úraz, ochorenie, hospitalizácia, úmrtie osoby poskytujúcej starostlivosť a pod..

Za nevyhnutný odpočinok s cieľom udržania fyzického a duševného zdravia a prevencie jeho zhoršenia sa za účelom poskytnutia IS považuje najmä: dovolenka, liečebný, rehabilitačný, relaxačný pobyt osoby poskytujúcej starostlivosť, rodinné udalosti v rodine osoby poskytujúcej starostlivosť a pod..

 

II. Cieľová skupina

 

Prijímateľ sociálnej služby v ZSS, ktorému sa poskytuje sociálna služba ambulantnou formou alebo týždennou pobytovou formou (ďalej len „prijímateľ“).

 

III. Miesto poskytovania

 

IS sa poskytuje predovšetkým v ZSS, s ktorým má prijímateľ uzatvorenú písomnú zmluvu o poskytovaní sociálnej služby a disponuje na čas poskytnutia IS fyzicky voľným lôžkom alebo v určenom ZSS.

 

IV.  Podmienky poskytovania

 

 1. IS sa poskytuje prijímateľovi, ktorý:
 2. má so ZSS uzavretú platnú zmluvu o poskytovaní sociálnej služby ambulantnou formou alebo týždennou pobytovou formou,
 3. má príslušným správnym orgánom vydané právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, o poskytovanie ktorej vybrané zariadenie žiada,
 4. nemá pohľadávky za poskytované sociálne služby voči ZSS, s ktorým má uzavretú platnú zmluvu o poskytovaní sociálnej služby; táto podmienka sa nevzťahuje na prijímateľa sociálnej služby, ktorého výška príjmu nepostačuje na zaplatenie určenej úhrady za sociálnu službu a rozdiel v úhrade nikto neuhrádza,
 5. má prerušené poskytovanie sociálnej služby v ZSS, s ktorým má prijímateľ uzatvorenú písomnú zmluvu o poskytovaní sociálnej služby, ak sa mu poskytuje IS v určenom ZSS,
 6. predloží súhlas príslušného vyššieho územného celku so zmenou druhu a/alebo formy sociálnej služby počas poskytovania IS a súhlas s úhradou ekonomicky oprávnených nákladov spojených so zmenou formy sociálnej služby počas poskytovania IS, ak má prijímateľ trvalý pobyt mimo územia BSK.
 7. IS za účelom nevyhnutného odpočinku s cieľom udržania fyzického a duševného zdravia a prevencie ich zhoršenia môže byť prijímateľovi poskytnutá najskôr po uplynutí 3 mesiacov od uzatvorenia  zmluvy o poskytovaní sociálnej služby so ZSS.
 8. Požadované  obdobie poskytnutia IS je v rámci obdobia, na ktoré má prijímateľ so ZSS uzavretú platnú zmluvu o poskytovaní sociálnej služby.
 9. ZSS, ktoré poskytuje IS, disponuje na čas poskytnutia IS fyzicky voľným lôžkoma písomným súhlasom prijímateľa s dočasným prenechaním lôžka inému prijímateľovi za účelom poskytnutia IS, uvoľneným na základe:
  1. prerušenia poskytovania sociálnej služby prijímateľom, ktorý lôžko užíva,
  2. dočasnej neprítomnosti prijímateľa sociálnej služby, ktorý lôžko užíva.
 10. ZSS v čase poskytnutia IS neprekročí počtom fyzicky prítomných prijímateľov kapacitu jednotlivých foriem poskytovania sociálnych služieb stanovenú v platnej zriaďovacej listine ZSS.
 11. ZSS disponuje v čase poskytnutia IS takým počtom odborných zamestnancov, ktorý umožní poskytovanie sociálnej služby na odbornej úrovni a bez obmedzenia rozsahu služieb poskytovaných ostatným prijímateľom.

 

V. Rozsah poskytovania

 

 1. IS sa poskytuje na celé dni, najviac 30 dní v kalendárnom roku. V odôvodnených prípadoch je možné poskytovanie IS v určenom ZSS najviac 60 kalendárnych dní.
 2. IS sa poskytuje v plnom alebo čiastočnom rozsahu. Poskytovanie IS v čiastočnom rozsahu môže na seba bezprostredne nadväzovať len v prípade, ak v uvedenom čase nežiada ZSS o poskytnutie IS iný prijímateľ.
 3. Nevyčerpané dni IS nie je možné poskytnúť v nasledujúcom kalendárnom roku.

 

VI. Postup pri podávaní žiadosti a ďalšie náležitosti poskytovania IS

 

 1. Žiadosť o poskytnutie IS doručuje prijímateľ sociálnej služby, alebo jeho zákonný zástupca priamo tomu ZSS, ktorý bude IS poskytovať.
 2. Formu a obsah žiadosti, ako aj ďalšie náležitosti postupu poskytovania IS určí štatutárny zástupca ZSS interným predpisom.
 3. Žiadosť o poskytnutie IS musí obsahovať najmä
  1. zdôvodnenie poskytnutia IS prijímateľovi,
  2. preukázanie dôvodov žiadosti,
  3. doba poskytovania IS.
 4. Poskytnutie IS  z dôvodu krízovej situácie osoby poskytujúcej starostlivosť prijímateľovi sociálnej služby má prednosť pred poskytnutím IS za účelom odpočinku s cieľom udržania fyzického a duševného zdravia a prevencie ich zhoršenia.
 5. V prípade prijatia viacerých žiadostí o poskytnutie IS za rovnakým účelom v rovnakom termíne je rozhodujúci dátum prijatia žiadosti.
 6. ZSS stanoví obdobia, v ktorých nie je z prevádzkových dôvodov možné IS poskytovať.

 

Bratislava 23. marca 2022

V mesiacoch júl - august sa v ZSS ROSA intervenčná služba neposkytuje.