<<
>>

Sociálno-právne služby

 

Prijímanie do DSS a RS Rosa sa začína podaním „Žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ na vyššom územnom celku podľa miesta trvalého bydliska (bližšie informácie a tlačivá na webovej stránke príslušného VÚC).

Sociálni pracovníci DSS a RS Rosa vedú evidenciu žiadateľov, pripravujú a realizujú prijímanie klientov a zabezpečujú im komplexnú starostlivosť v rámci sociálno-právneho poradenstva a starostlivosti počas celého ich pobytu v DSS a RS Rosa, stanovujú výšku úhrady a vymáhajú pohľadávky. Spolupracujú  s rodinou klienta a inštitúciami verejnej a štátnej správy.

V našom zariadení s kapacitou 160 miest sa sociálne služby poskytujú v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z.  o  sociálnych  službách  a  o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách) v domove sociálnych služieb - § 38 zákona  o sociálnych službách a v rehabilitačnom stredisku - § 37 zákona  o  sociálnych  službách v závislosti od posudku vydaného BSK deťom a mladým dospelým od 6 do 35 rokov:

 • ambulantnou (dennou) formou
 • týždennou  (pobytovou) formou – od pondelka do piatku
 • celoročnou (pobytovou) formou

 

V  domove sociálnych služieb

sa môžu poskytovať sociálne služby fyzickej osobe s mentálnym postihnutím, telesným postihnutím, duševnými poruchami a poruchami správania v kombinácii, s výnimkou osôb s pervazívnou vývojovou poruchou (autizmus), úplnou a praktickou slepotou a úplnou hluchotou, ak je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách a to vo veku od 6 rokov veku do skončenia povinnej školskej dochádzky, do skončenia vzdelania za osobitných podmienok, v prípade prípravy na povolanie do skončenia tejto prípravy na povolanie, najdlhšie do 25 rokov veku.

V domove sociálnych služieb sa:

 • poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, ošetrovateľská starostlivosť, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, 
 • zabezpečuje rozvoj pracovných činností,
 • utvárajú podmienky na vzdelávanie

 

V rehabilitačnom stredisku 

 • sa môžu poskytovať sociálne služby fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách, najdlhšie do 35 rokov veku.

V rehabilitačnom stredisku 

 • sa  poskytuje sociálna rehabilitácia, sociálne poradenstvo, pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva.

 

Sociálno – právne služby vám radi poskytnú sociálne pracovníčky v oblasti:

 

Základné sociálne poradenstvo (odborné poradenstvo v oblasti sociálno-právnych služieb), pomoc a spoluprácu,   a to:

 • všeobecné základné sociálne poradenstvo v oblasti poskytovania sociálnych služieb,
 • záujemcom o sociálnu službu, prijímateľom sociálnej služby, ich rodinným príslušníkom (zákonným zástupcom, súdom ustaveným  opatrovníkom)  dôležité informácie a odborné rady týkajúce sa procesu prijímania záujemcu do zariadenia,
 • identifikovanie individuálnych potrieb občana so zohľadnením jeho prirodzených vzťahov, rodiny a komunity pri  riešení jeho sociálnej situácie,
 • v prípade potreby špecializovaného sociálneho poradenstva a pri riešení problémov presahujúcich kompetencie bazálneho sociálneho poradenstva je daný problém konzultovaný, resp. priamo riešený s odborníkmi z príslušnej oblasti,
 • pri získaní a vypĺňaní  tlačív potrebných k zabezpečeniu sociálnej služby,
 • usmernenie občana na odborné pracovisko k vybaveniu potrebných náležitostí v súvislosti so zabezpečením poskytovania sociálnej služby (pomoc s procesom vybavovania žiadostí,  poradenstvo pri podávaní žiadostí o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby),
 • v prípade potreby aj s rodinou prijímateľa sociálnej služby a inštitúciami verejnej a štátnej správy, príp. peňažných ústavov

 

Sociálne pracovníčky ďalej vykonávajú:

 • príjem a evidenciu žiadostí o poskytovanie sociálnej služby
 • manažment prijímania záujemcu o sociálnu službu do nášho zariadenia, v prípade potreby sprostredkovanie poskytovania sociálnej služby v inom zariadení
 • sociálnu agendu  a sociálny servis prijímateľov sociálnej služby v zariadení

 

Postup  pri vybavovaní sociálnej služby

 • v prípade záujmu občana o poskytovanie sociálnej služby podáva si na Úrade Bratislavského samosprávneho kraja „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“, ktorú podpisuje osoba, ktorá   má byť posudzovaná, resp. jej zákonný zástupca. K žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu žiadateľ prikladá príslušné kópie lekárskych nálezov, ktoré nemôžu byť staršie ako 6 mesiacov.
 • po podaní Žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu vydáva Úrad Bratislavského samosprávneho kraja „Posudok o odkázanosti na sociálnu službu”, ktorý je podkladom k vydaniu Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu  službu, v ktorom je uvedené, na akú sociálnu službu je občan odkázaný.
 • po nadobudnutí právoplatnosti Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu, fyzická osoba, ktorá má záujem  o  zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v našom zariadení, vyplní u sociálnej pracovníčky  „Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby“. 

 

Postup prijímania do zariadenia DSS pre deti a RS ROSA

Do zariadenia možno prijať záujemcu o  sociálnu službu na základe nižšie uvedených dokladov, ktoré prikladá k „Žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby“:

 • kópiu Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu s vyznačením právoplatnosti
 • kópiu Posudku o odkázanosti na sociálnu službu
 • potvrdenia o príjme,  fotokópie rozhodnutí o priznaní jednotlivých druhov dôchodkov, štátnych dávok, daňové priznanie
 • vyhlásenie o majetku fyzickej osoby
 • ak je záujemca o o sociálnu službu pozbavený spôsobilosti na právne úkony, prikladá  sa právoplatný rozsudok súdu
 • v prípade štúdia záujemcu o sociálnu službu potvrdenie o návšteve školy

Kompletnú  žiadosť schvaľuje prijímacia komisia, ktorej členovia sú zamestnanci zariadenia za účasti zástupcu BSK.

Ak zariadenie nemá aktuálne voľné miesto,  písomne upovedomí záujemcu, že v súčasnosti nedisponuje voľným miestom o požadovanom druhu a forme poskytovania sociálnej služby, pričom žiadosť záujemcu o sociálnu službu bude  evidovaná v evidencii doručených žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby.

 

Súvisiace dokumenty  so zabezpečením poskytovania sociálnej služby:

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu - občan adresuje na príslušný VÚC, podľa miesta trvalého bydliska,

Žiadosť o zabezpečenie poskytovanie sociálnej služby - občan adresuje do DSS pre deti  a RS ROSA,

Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby obdržíte priamo u sociálnych pracovníčok.

 

Príslušné tlačivá a bližšie informácie v súvislosti so zabezpečním poskytovania sociálnej služby nájdete na stránke Úradu Bratislavského samosprávneho kraja  v sekcii sociálne služby : www.region–bsk.sk

V súvislosti s poskytovaním sociálnych služieb v DSS pre deti a RS ROSA dávame do pozornosti, že v areáli našej organizácie pôsobia aj špeciálne školy a zariadenia:

 • Spojená škola (Špeciálna základná škola a Praktická škola)
 • Centrum špeciálno – pedagogického poradenstva
 • Odborné učilište

 

Kontaktné údaje:

DSS pre deti a RS ROSA

Dúbravská cesta 1

845 29 Bratislava

www.domovrosa.sk

 

Sociálny pracovník: Mgr. Soňa Tunegová     

tel.: 02/54773440,  kl.147,                                           

e-mail: sona.tunegova@domovrosa.sk                   

 

Sociálny pracovník: Mgr. Katarína Marcinová

tel.: 02/ 54773440, kl. 132

e-mail: katarina.marcinova @domovrosa.sk

 

Poskytovanie krátkodobej  intervenčnej starostlivosti prijímateľom sociálnej služby

 

Krátkodobá intervenčná služba (ďalej len „KIS”) poskytovaná v DSS a RS ROSA je sociálna služba, ktorá prostredníctvom krátkodobej zmeny formy poskytovania sociálnej služby v našom zariadení poskytuje rodičom, príbuzným, známym, alebo iným osobám poskytujúcim starostlivosť prijímateľovi, ktorému sa poskytuje sociálna služba ambulantnou alebo týždennou formou, priestor na:

 • riešenie krízových situácií, napr.: krátkodobá služobná cesta, úraz, ochorenie, hospitalizácia a pod.
 • odpočinok, s cieľom udržania fyzického a duševného zdravia a prevencie jeho zhoršenia, napr.: dovolenka, relaxačný pobyt osoby poskytujúcej starostlivosť, rodinné udalosti v rodine osoby poskytujúcej starostlivosť a pod.

KIS za účelom odpočinku s cieľom udržania fyzického a duševného zdravia a prevencie jeho zhoršenia môže byť prijímateľovi poskytnutá najskôr po uplynutí  3 mesiacov od uzatvorenia  zmluvy o poskytovaní sociálnej služby so zariadením

 

      Základné informácie pre postup podávania žiadosti o poskytnutie KIS v DSS a RS ROSA

V súvislosti so zabezpečením a poskytnutím KISsú kontaktnými osobami pre poskytnutie informácií a tlačív sociálne pracovníčky zariadenia.

Žiadosť o poskytnutie KIS (ďalej len „žiadosť“) adresuje žiadateľ sociálnej služby, alebo jeho zákonný  zástupca (resp. opatrovník)  priamo  DSS a RS ROSA, ktorá musí obsahovať :

 • všetky  základné  údaje prijímateľa
 • požadované obdobie KIS
 • zdôvodnenie poskytnutia KIS prijímateľovi
 • prijímateľom požadovaný druh bloku KIS

Súčasťou žiadosti je písomný súhlas prijímateľa (zákonného zástupcu, resp. opatrovníka) s podmienkami poskytovania KIS v domove s uvedením dôležitých kontaktov na riešenie nepredvídaných udalostí.

Žiadosť hodnotí sociálna komisia určená riaditeľom DSS a RS ROSA.

Jednou zo základných podmienok hodnotenia žiadosti je, že zariadenie neeviduje voči  prijímateľovi sociálnej služby žiadne pohľadávky.

Vyjadrenie k žiadosti o poskytnutie KIS zariadenie písomne oznámi prijímateľovi najskôr 3 dni pred žiadaným termínom poskytnutia KIS.

 

Rozsah poskytovania KIS

 KIS môže byť prijímateľovi poskytnutá najviac trikrát v priebehu jedného kalendárneho roka, z toho jeden krát v rozsahu 4 nocídva krát v rozsahu 3 nocí (ďalej len „bloky KIS“).

Bloky KIS sú poskytované ako celky, je možné ich využiť v plnom, alebo čiastočnom rozsahu, nie je   možné deliť ich, zlúčiť, ani prenášať do nasledujúcich kalendárnych rokov.

V prípade, že prijímateľovi sa už začala poskytovať KIS, a nevyužije blok KIS v celom plánovanom rozsahu, blok sa považuje za poskytnutý.

Bloky KIS môžu na seba bezprostredne nadväzovať len v prípade, ak v uvedenom čase nežiada domov o poskytnutie KIS iný prijímateľ.

KIS sa neposkytuje počas vianočných  sviatkov, novoročných sviatkov a a veľkonočných sviatkov a v prípade akútnych a infekčných ochorení príjímateľa sociálnej služby.

Na poskytovanie KIS sa na prijímateľa vzťahujú všetky všeobecne záväzné právne predpisy a interné predpisy na poskytovanie sociálnej služby v Domove sociálnych služieb a rehabilitačnom stredisku ROSA.